Oferta

Usługi zarządzanie i administrowania nieruchomościami

Poniżej przedstawiamy kilka informacji o zakresie czynności mając nadzieję, że oferta zainteresuje Państwa przyczyniając się do podjęcia współpracy z naszą firmą.

„Zarządzanie Nieruchomościami to bieżące i skuteczne rozwiązywanie problemów…”

Opisany poniżej zakres obowiązków stanowi ogólne ich zestawienie. Po zapoznaniu się ze szczegółowymi Państwa potrzebami zostaną one odpowiednio zweryfikowane.

Zarządzanie powierzonymi nam wspólnotami koncentruje się na trzech obszarach działalności:

 • Zarządzanie / administrowanie nieruchomością
 • Usługach rachunkowo – księgowych
 • Utrzymanie techniczne oraz eksploatacja nieruchomości

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

 • Przejmowanie nieruchomości od developera.
 • Formalności związane z rejestracją wspólnoty przed organami administracji państwowej.
 • Sporządzanie protokołu zdawczo –odbiorczego przejęcia nieruchomości.
 • Prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali oraz danych teleadresowych właścicieli.
 • Przygotowywanie i obsługa zebrań wspólnoty.
 • Przygotowywanie uchwał i ich projektów.
 • Zawarcie niezbędnych umów z podmiotami zewnętrznymi dotyczącymi konserwacji i utrzymania obiektu.
 • Przepisanie i zawieranie nowych umów na dostawę niezbędnych mediów.
 • Naliczanie i windykacja opłat należnych z tytułu naliczanych zaliczek na poczet planu gospodarczego.
 • Dokonywanie odczytów liczników oraz analiza zużycia wszystkich mediów.
 • Zlecanie przeglądów i konserwacji nieruchomości-zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
 • Reprezentacja Wspólnoty przed organami administracji państwowej oraz UDT/Ppoż.
 • Przechowywanie i prowadzenie dokumentacji technicznej obiektu oraz prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego, książek serwisowych poszczególnych instalacji.

USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE

 • Otwarcie rachunku bankowego z zastosowanymi subkontami.
 • Przygotowywanie projektów planów gospodarczych.
 • Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał podjętych przez Wspólnotę.
 • Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
 • Wystawianie stosownych wezwań do zapłaty oraz informacja o zaległościach.
 • Analizowanie oraz windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości.
 • Kontrola formalno-rachunkowa otrzymywanych faktur oraz rachunków.
 • Wyjaśnianie stanu korekt finansowych właścicieli lokali.

UTRZYMANIE TECHNICZNE I EKSPLOATACJA NIERUCHOMOŚCI

 • Utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów zielonych.
 • Regularna i prewencyjna inspekcja instalacji technicznych.
 • Gotowość do podjęcia interwencyjnych działań naprawczych ,,24h,,
 • Nadzór nad pracami podwykonawców.
 • Nadzór nad egzekwowaniem obsługi gwarancyjnej dla urządzeń i systemów będących na gwarancji.
 • Nadzór nad pracami związanymi z instalacją elektroenergetyczną, wodną, niskoprądową i hydrantową

Mamy nadzieje, że proponowany przez nas zakres usług spotka się z Państwa pozytywnym przyjęciem i pozwoli na nawiązanie satysfakcjonującej współpracy.